SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on KUOPION KIIPEILYSEURA ja sen kotipaikka on Kuopio.
Yhdistys on Suomen Kiipeilyliitto ry –nimisen liiton jäsenyhdistys.


2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kiipeilyliitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimia jäsentensä kiipeily- ja vuoristoretkeilyharrastuksen edistämiseksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys toimii järjestämällä koulutusta, kerhoiltoja ja muita koulutustilaisuuksia sekä parantamalla jäsentensä harjoittelumahdollisuuksia, hankkimalla kiipeilytoimintaan liittyvää kirjallisuutta ja kiipeilytarvikkeita jäsentensä käyttöön sekä muilla vastaavilla tavoilla. Toiminnan tukemiseksi seura voi kerätä jäsenmaksuja, järjestää rahankeräyksiä, kursseja, arpajaisia ja myyjäisiä sekä hankkia avustuksia, pääsylipputuloja sekä kannatusjäseniä. Seura voi myös osallistua talkoisiin sekä harjoittaa tarvittaessa taloudellista toimintaa


3§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt sekä maksaa liittymis- ja vuosimaksun. Seuran jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Alle 18-vuotiaan on liitettävä hakemukseen holhoojan suostumus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsenten erottaminen on seuran hallituksen harkintavallassa seuran sääntöjen ja yhdistyslain pohjalta. Erottamistapauksessa seuran hallitus tekee ratkaisunsa äänestämällä. Erotettavalla henkilöllä on oikeus osallistua kyseessä olevaan seuran hallituksen kokoukseen. Jäsenet ovat velvoitettuja maksamaan seuran vuosimaksun, jonka suuruus päätetään vuosikokouksessa. Eri ryhmille voidaan määrätä erisuuruiset jäsenmaksut. Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli vuosimaksua ei ole suoritettu vuosikokouksen määrittelemään eräpäivänään mennessä. Mikäli jäsen erotetaan, hän voi halutessaan liittyä uudestaan jäseneksi maksamalla liittymis- ja vuosimaksun.


4§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme – viisi (3 – 5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.


6§ TILIT
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.


7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostina kullekin jäsenelle.


8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus;

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

9) valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja;

10) käsitellään muuta kokouskutsussa mainitut asiat;

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.